Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
w Golubiu-Dobrzyniu
w Golubiu-Dobrzyniu
Oddziały szpitalne

Informacje
Diagnostyka Poradnie
Przychodnia POZ
                                                                                                     Golub-Dobrzyń, dnia 05 kwietnia 2017 r.
Ogłoszenie otwartego naboru partnerów na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu
planowanego do przeprowadzenia w ramach konkursu Nr RPKP.08.06.02-IZ-00-04-080/17 ogłoszonego przez Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 8.6.2 „Regionalne programy profilaktyki zdrowotnej”,
Działanie 8.6 „Zdrowy i aktywny region” Oś Priorytetowa 8 „Aktywni na rynku pracy”, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020
Oferty Pracy

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu
zatrudni:

- lekarza specjalistę chorób wewnętrznych bądź lekarza chcącego
specjalizować się w tej dziedzinie

- lekarza specjalistę pediatrii (lub posiadającego specjalizację I stopnia) bądź
lekarza chcącego specjalizować się w tej dziedzinie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
email: kadry@szpitalgolub.pl
lub telefonicznie  56 682 11 33
Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu ogłasza otwarty nabór partnerów na zawarcie partnerstwa w celu
realizacji projektu planowanego do przeprowadzenia w ramach konkursu Nr RPKP.08.06.02-IZ-00-04-080/17 ogłoszonego
przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 8.6.2 „Regionalne programy profilaktyki
zdrowotnej”, Działanie 8.6 „Zdrowy i aktywny region” Oś Priorytetowa 8 „Aktywni na rynku pracy”, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020. Zadania partnera będą skupione wokół
działań informacyjno-edukacyjnych. Partnerem może zostać podmiot świadczący usługi w ramach podstawowej opieki
zdrowotnej na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego oraz powiatów sąsiednich.
Termin składania ofert: od dnia ogłoszenia konkursu do 27 kwietnia 2017 roku (do godz. 10.00)
Ogłaszający ma prawo do unieważnienia postępowania w sprawie wyboru partnera bez podania przyczyny.
Do pobrania:
Szczegółowe warunki otwartego naboru partnerów,
Regulamin Konkursu Nr RPKP.08.06.02-IZ-00-04-080/17
„Opis programu badań przesiewowych raka jelita grubego oraz warunków realizacji przedsięwzięć w ramach programu”
(załącznik nr 35 do Regulaminu Konkursu)
„Organizacja realizacji Programu badań przesiewowych raka jelita grubego w systemie oportunistycznym (załącznik 35.1 do
Regulaminu Konkursu),
„Ankieta dla uczestników projektu w ramach Poddziałania 8.6.2.” (załącznik nr 35.9 do Regulaminu Konkursu),
Formularz zgłoszeniowy dla partnera projektu.