Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
w Golubiu-Dobrzyniu
w Golubiu-Dobrzyniu
Oddziały szpitalne

Informacje
Diagnostyka Poradnie
Przychodnia POZ
               W skład ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wchodzi 16 poradni specjalistycznych: chirurgiczna,
ortopedyczna, laryngologiczna, dermatologiczna, zdrowia psychicznego, kardiologiczna, okulistyczna,
alergologiczna, neurologiczna, onkologiczna, chorób płuc i gruźlicy, neonatologiczna, połozniczo-ginekologiczna,
urologiczna, psychiatryczna, leczenia uzależnień.

Poradnie zlokalizowane są przede wszystkim w budynku przychodni a także częściowo  w budynkach
szpitalnych. Bliskość szpitala, poradni specjalistycznych i lecznictwa podstawowego wpływa korzystnie na
zachowanie ciągłości leczenia  i przekaz informacji o pacjencie. Warunki lokalowe w poszczególnych poradniach
są zróżnicowane. Większość pomieszczeń była remontowana, ale ze względu na dużą przelotowość pacjentów
konieczne jest ponowne ich remontowanie.

Największa bazą dysponuje poradnia chirurgiczna, która składa się z gabinetu zabiegowego, gabinetu
lekarskiego, gipsowni, rejestracji, poczekalni i zaplecza magazynowego. Na bazie tej poradni czynna jest
poradnia urazowo-ortopedyczna, urologiczna oraz onkologiczna. Podobnie dobrą bazę lokalową posiada poradnia
ginekologiczno-połoznicza. Wyposażona w dwa gabinety lekarskie, pokój przyjęć z rejestracją, poczekalnię,
boksy przygotowawcze do badań, pracownię cytologiczną, zaplecze socjalne.

Dostępność do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych jest dostosowana do limitu porad I typu, II typu
oraz porad zabiegowych określonych w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia. W przypadku niektórych
poradni jeżeli zachodzi potrzeba stosuje przyjęcia ponadlimitowe pacjentów. Poradnie pracują w godzinach
przedpołudniowych i popołudniowych, co zwiększa ich dostępność szczególnie dla osób pracujących zawodowo.
Obsadę kadrową w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej stanowi 15 lekarzy, zatrudnionych na zasadzie umów
cywilno-prawnych z Szpitalem Powiatowym Spółka z o.o. oraz 1 cytolog, 4 pielęgniarki, 1 położna i 1,5 etatu
rejestratorki.

Poradnie Specjalistyczne
Godziny rejestracji do poradni specjalistycznych