Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

szpital

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Powiatowy Szpital Spółka z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu zrealizował projekt współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Doposażenie szpitali w województwie
kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19” – modernizacja i przebudowa szpitali na potrzeby świadczenia usług medycznych oraz
zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 6. Solidarne
społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.
Numer projektu: RPKP.06.01.01-04-0003/20
Całkowita wartość projektu zgodnie z umową partnerską z Województwem Kujawsko –
Pomorskim reprezentowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z siedzibą
w Toruniu: 928 480,00 zł, która będzie pokryta w następujący sposób:
Dofinansowanie projektu ze środków EFRR 90%: 835 632,00 zł
Dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa 10%: 92 848,00 zł
Cel projektu: Zapewnienie jak najlepszego poziomu opieki medycznej, pozwalającego na
szybką, bezpieczną diagnostykę i leczenie oraz wprowadzenie rozwiązań cyfrowych
zwiększających bezpieczeństwo pacjentów i personelu zatrudnionego w podmiotach
leczniczych w województwie kujawsko-pomorskim wobec zagrożeń związanych z epidemią
COVID-19.
Nazwa inwestycji „Roboty remontowo budowlane w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o.
w Golubiu- Dobrzyniu” w ramach której – wykonano stację dezynfekcji ścieków dla oddziału
Chorób Płuc i Gruźlicy.

Doposażenie szpitali w województwie
kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19