Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

szpital

    • Contrast
    • Layout
    • Font
LOGO UE

W roku 2018 w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu ruszy Program
profilaktyczny – Wczesne wykrywanie raka jelita grubego. Jego celem jest zwiększenie udziału mieszkańców
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wieku aktywności zawodowej w programie profilaktycznym wykrywania
raka jelita grubego.

Umowa nr UM_ SE.433.1.159.2017
o dofinansowanie Projektu
„ Program badań profilaktycznych w kierunku wykrywania raka jelita grubego w
Szpitalu Powiatowym w
Golubiu-Dobrzyniu”
Nr RPKP.08.06.02-04-0010/17
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach
Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy
Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region
Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020

Wartość projektu: 302 818,75 zł. Wkład Funduszy Europejskich : 95,00 %
1) Program skierowany jest do osób bez objawów klinicznych
sugerujących istnienie raka jelita grubego:
a) w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
b) w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka
jelita grubego,
c) w wieku 25-49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany
z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania
przynależności do rodziny HNPCC w poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw.
Kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.
2) W ramach projektu realizowane są bezpłatne badania kolonoskopowe, bezpłatne
zaopatrzenie w preparat służący do
przygotowania do badania oraz bezpłatne znieczulenie podczas badania.