Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

szpital

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Golubiu-Dobrzyniu informuję, iż
zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0477/21-00/3663/2021/242
Projektu nr POIS.09.01.00-00-0477/21 na realizację projekt pn. „Zakup ambulansu typu B oraz
środków ochrony indywidualnej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego
w Golubiu – Dobrzyniu” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś
priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, § 4 pkt. 17 „W terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy
Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje
o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych
nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez
IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia
nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
1) specjalny adres e-mail lub
2) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony
internetowej.”
W związku z powyższym informujemy, że sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości
lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego
przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za
pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.