Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

szpital

    • Contrast
    • Layout
    • Font

„Zakup aparatów i urządzeń medycznych służących do wdrożenia systemu opieki
koordynowanej dla poradni AOS działających w ramach Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w GolubiuDobrzyniu”
(nr RPKP.06.01.01-04-0009/17) w ramach konkursu Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-070/16 dla
Osi priorytetowej 6
Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje
w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę
zdrowotną, Schemat:
Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej
na rozwój opieki koordynowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020
Okres realizacji projektu: 01.02.2017 r. – 31.03.2018 r.
Całkowita wartość projektu: 344 362,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 172 181,00 zł (50%)
Wkład własny: 172 181,00 zł
Cel projektu: Zwiększony dostęp do usług zdrowotnych, w szczególności poprzez zakup
aparatów i urządzeń
medycznych dla poradni ambulatoryjnych
Celem projektu jest zakup aparatów i urządzeń medycznych dla poradni ambulatoryjnych,
który :
przyczyni się do zwiększenia dostępności i podniesienia jakości specjalistycznych usług
diagnostycznych,
pozwoli na rozwój koordynowanej opieki zdrowotnej.
W ramach przedmiotowego projektu został zakupiony:
dla Poradni Ginekologiczno-Położniczej: aparat ultrasonograficzny (USG), kardiotokograf
(KTG) dla
ciąży bliźniaczej,
dla Poradni Kardiologicznej: elektrokardiograf (EKG), holter EKG, holter ciśnieniowy, stacja
robocza dla holterów.