Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

szpital

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Golub-Dobrzyń,dnia 20 lipca 2022 roku.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej.

1. Dokumentacja medyczna jest własnością podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych.
2. Podmiot zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
3. Podmioty uprawnione do otrzymania dokumentacji medycznej:

– Pacjent (którego dotyczy dokumentacja)

– Przedstawiciel ustawowy pacjenta (rodzic, opiekun prawny) – Osoba upoważniona przez pacjenta (pisemnie, ustnie, lub elekronicznie; powinno być to odnotowane w dokumentacji medycznej ; należy także wskazać zakres upoważnienia)

– Osoby upoważnione po śmierci pacjenta
(upoważnieni przez pacjenta za życia)
(przedstawiciele ustawowi pacjenta w chwili zgonu)
(osoby bliskie -mąż,krewny do drugiego stopnia lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub wskazana przez pacjenta, chyba, że takiemu udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwi się temu za życia pacjent)

4. Formy udostepniania dokumentacji medycznej Dokumentacja medyczna może być udostępniana: – do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku – na informatycznym nośniku danych
– przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu na żądanie organów władzy publicznej lub sądu
5. Wnioski można pobrać w Dziale statystyki medycznej, w rejestracjach do poradni specjalistycznych, a także na stronie internetowej szpitala: www.szpitalgolub.pl
Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku, w dni robocze : w Dziale statystyki medycznej, w rejestracjach do poradni specjalistycznych oraz sekretariacie Szpitala w godz.8:00-14:00 lub przesłać na adres Szpitala, lub elekronicznie: statystyka@szpitalgolub.pl lub sekretariat@szpitalgolub.pl
6. Realizacja wniosków : bez zbędnej zwłoki.

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.z 2011r nr112 poz 654)Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz.849) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004 r.nr 210.poz. 2135 z późn.zm.).

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego.

Szpital Powiatowy Spółka z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

CENNIK OPŁAT ZA UDOSTEPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ. Obowiązuje od 01.09.2022r.

 NAZWA CENA
Jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej 0,43 zł                                             
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 12,31 zł                 
Udostępnianie dokumentacji medycznej na informatycznymnośniku danych 2,46 zł                                          

Zgodnie z art.28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 849. z 2022 r. poz. 64. 974 ) oraz Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2022 r. (MP z 2022 poz.764).

<<<WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ >>>