Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

szpital

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Golubiu- Dobrzyniu realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich pn. „Zakup ambulansu typu B oraz środków ochrony indywidualnej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego w Golubiu – Dobrzyniu” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Celem projektu jest Rozwój profilaktyki zdrowotnej, diagnostyki i medycyny naprawczej ukierunkowany na główne problemy epidemiologiczne w Polsce.

Dofinansowanie projektu z UE: 520.000,00 PLN

Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Golubiu-Dobrzyniu informuję, iż
zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0477/21-00/3663/2021/242
Projektu nr POIS.09.01.00-00-0477/21 na realizację projekt pn. „Zakup ambulansu typu B oraz
środków ochrony indywidualnej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego
w Golubiu – Dobrzyniu” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś
priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, § 4 pkt. 17 „W terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy
Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje
o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych
nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez
IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia
nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
1) specjalny adres e-mail lub
2) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony
internetowej.”
W związku z powyższym informujemy, że sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości
lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego
przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za
pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

„Zakup aparatów i urządzeń medycznych służących do wdrożenia systemu opieki
koordynowanej dla poradni AOS działających w ramach Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w GolubiuDobrzyniu”
(nr RPKP.06.01.01-04-0009/17) w ramach konkursu Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-070/16 dla
Osi priorytetowej 6
Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje
w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę
zdrowotną, Schemat:
Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej
na rozwój opieki koordynowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020
Okres realizacji projektu: 01.02.2017 r. - 31.03.2018 r.
Całkowita wartość projektu: 344 362,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 172 181,00 zł (50%)
Wkład własny: 172 181,00 zł
Cel projektu: Zwiększony dostęp do usług zdrowotnych, w szczególności poprzez zakup
aparatów i urządzeń
medycznych dla poradni ambulatoryjnych
Celem projektu jest zakup aparatów i urządzeń medycznych dla poradni ambulatoryjnych,
który :
przyczyni się do zwiększenia dostępności i podniesienia jakości specjalistycznych usług
diagnostycznych,
pozwoli na rozwój koordynowanej opieki zdrowotnej.
W ramach przedmiotowego projektu został zakupiony:
dla Poradni Ginekologiczno-Położniczej: aparat ultrasonograficzny (USG), kardiotokograf
(KTG) dla
ciąży bliźniaczej,
dla Poradni Kardiologicznej: elektrokardiograf (EKG), holter EKG, holter ciśnieniowy, stacja
robocza dla holterów.

LOGO UE

W roku 2018 w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu ruszy Program
profilaktyczny - Wczesne wykrywanie raka jelita grubego. Jego celem jest zwiększenie udziału mieszkańców
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wieku aktywności zawodowej w programie profilaktycznym wykrywania
raka jelita grubego.

Umowa nr UM_ SE.433.1.159.2017
o dofinansowanie Projektu
„ Program badań profilaktycznych w kierunku wykrywania raka jelita grubego w
Szpitalu Powiatowym w
Golubiu-Dobrzyniu”
Nr RPKP.08.06.02-04-0010/17
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach
Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy
Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region
Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020

Wartość projektu: 302 818,75 zł. Wkład Funduszy Europejskich : 95,00 %
1) Program skierowany jest do osób bez objawów klinicznych
sugerujących istnienie raka jelita grubego:
a) w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
b) w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka
jelita grubego,
c) w wieku 25-49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany
z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania
przynależności do rodziny HNPCC w poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw.
Kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.
2) W ramach projektu realizowane są bezpłatne badania kolonoskopowe, bezpłatne
zaopatrzenie w preparat służący do
przygotowania do badania oraz bezpłatne znieczulenie podczas badania.